4703 filmików
1645 gier
35 online

Regulamin

Regulamin serwisu klikplej.pl

§1.
POJĘCIA I DEFINICJE
UŻYTKOWNIK - osoba, która zarejestrowała się poprzez wypełnienie stosownego formularza w serwisie Klikplej.pl.
GRUPA NEXTPROJECT? spółka brytyjska NEXTPROJECT PRO LTD będąca właścicielem KLIKPLEJ.PL, siedziba firmy 158 Uxbridge Road, West Ealing, London, W13 8SB, United Kingdom
KLIKPLEJ.PL - serwis internetowy, który umożliwia umieszczanie plików wideo, publikowanie komentarzy.
§2.
ZAWARCIE UMOWY - KORZYSTANIE Z SERWISU KLIKPLEJ.PL
1. Zawarcie umowy na korzystanie z serwisu KLIKPLEJ.PL wymaga zarejestrowania się jako UŻYTKOWNIK. Rejestracja odbywa się za pośrednictwem Internetu poprzez formularz rejestracyjny. Dokonanie rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy na czas nieokreślony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. UŻYTKOWNIKAMI KLIKPLEJ.PL mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat pod warunkiem, uzyskania zgody rodziców albo prawnych opiekunów na korzystanie z KLIKPLEJ.PL.
3. Jeden UŻYTKOWNIK nie może posiadać więcej niż jednego konta w serwisie KLIKPLEJ.PL.
4. GRUPA NEXTPROJECT świadczy usługi odpłatnie i nieodpłatnie, w zależności od warunków świadczenia poszczególnych usług określonych na stronie KLIKPLEJ.PL.
5. GRUPA NEXTPROJECT może rozwiązać umowę w dowolnym momencie poprzez skasowanie konta UŻYTKOWNIKA.
6. UŻYTKOWNIK może w każdym czasie, bez zachowania okresu wypowiedzenia rozwiązać umowę poprzez skasowanie konta. Aby zażądać skasowanie konta, użytkownik powinien wypełnić formularz dostępny na stronie http://www.klikplej.pl/akcja/usun-konto
§3.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Odpowiedzialność GRUPA NEXTPROJECT z tytułu świadczenia usług świadczonych odpłatnie zostaje ograniczona do kwoty zapłaconej GRUPA NEXTPROJECT przez UŻYTKOWNIKA z tytułu świadczenia usługi, ze świadczenia której odpowiedzialność wynika. W przypadku usług świadczonych okresowo przez kwotę, o której mowa powyżej rozumie się kwotę zapłaconą za okres, w którym wystąpiło zdarzenie rodzące odpowiedzialność.
2. GRUPA NEXTPROJECT nie ponosi odpowiedzialności za :
a.) jakiekolwiek szkody użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem wiadomości,
b.) sposób w jaki będą wykorzystywane profile użytkowników lub wypowiedzi UŻYTKOWNIKÓW w serwisie KLIKPLEJ.PL,
c). treści i inną zawartość wiadomości przesyłanych na konta UŻYTKOWNIKÓW przez innych użytkowników KLIKPLEJ.PL oraz wszelką inną treść zamieszczoną na KLIKPLEJ.PL,
d.) skutki wejścia w posiadanie hasła użytkownika przez osoby trzecie,
e.) przerwy w funkcjonowaniu KLIKPLEJ.PL, a w szczególności przerwy zaistniałe z przyczyn niezależnych od GRUPA NEXTPROJECT, a w szczególności z przyczyn technicznych jak konserwacja, wymiana sprzętu, przegląd oraz z przyczyn wyższych, tzw. zdarzeń definiowanych jako siła wyższa, w szczególności strajków, wojny, powodzi, pożaru itp.,
f.) wszelkie szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od GRUPA NEXTPROJECT,

3. UŻYTKOWNIK ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy.

4. UŻYTKOWNIK oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych filmów, utworów audio, zdjęć, skanów lub publikacji tekstowych (w tym również zawartych w tzw. linkach), a także posiada uprawienia do wykorzystywania znaków graficznych zamieszczanych na łamach KLIKPLEJ.PL
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez UŻYTKOWNIKA jakichkolwiek treści sprzecznych z prawem i dobrymi obyczajami, jak również treści o charakterze reklamowym.
6. UŻYTKOWNIK zobowiązany jest do naprawienia szkód powstałych po stronie GRUPA NEXTPROJECT w wyniku naruszenia przez UŻYTKOWNIKA postanowień niniejszego Regulaminu.
7. UŻYTKOWNIK poprzez zamieszczanie (emisję) swoich materiałów i komentarzy wyraża zgodę na ich publikowanie na łamach KLIKPLEJ.PL.
8. GRUPA NEXTPROJECT nie bierze udziału w kontaktach nawiązywanych przez KLIKPLEJ.PL. Działa jedynie jako pośrednik dostarczający niezbędnych technologii pomagających we wzajemnym komunikowaniu się UŻYTKOWNIKÓW. GRUPA NEXTPROJECT nie może zapewnić, że każda z zaangażowanych stron działa w dobrej wierze. Nie jest również w stanie w pełni kontrolować wiarygodności osób korzystających z KLIKPLEJ.PL.
9. UŻYTKOWNIK przyjmuje do wiadomości i akceptuje to, że GRUPA NEXTPROJECT nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego zachowania jednego UŻYTKOWNIKA serwisu względem innego UŻYTKOWNIKA.
10. GRUPA NEXTPEROJECT nie bierze udziału w sporach powstałych między UŻYTKOWNIKAMI KLIKPLEJ.PL. Wszelkie nieporozumienia dotyczące umieszczanych treści ogłoszeń i kontaktów rozwiązują między sobą sami UŻYTKOWNICY. GRUPA NEXTPROJECT nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności (w tym prawne) związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
11. GRUPA NEXTPROJECT zastrzega sobie prawo do:
a.) wysyłania na konta UŻYTKOWNIKÓW komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem KLIKPLEJ.PL oraz innych serwisów której jest właścicielem;
b.) okresowego wyłączania dostępności KLIKPLEJ.PL w celu ich rozbudowy lub konserwacji, krótkich przerw w dostępie do KLIKPLEJ.PL bez podania przyczyn;
c.) do zablokowania lub usunięcia konta UŻYTKOWNIKA działających na szkodę GRUPA NEXTPROJECT, łamiących zasady netykiety, używających słownictwa uważanego powszechnie za wulgarne, używających programów służących do sztucznego podwyższania statystyk, podszywających się pod pracowników GRUPA NEXTPROJECT lub inne osoby trzecie oraz nadużywających przywilejów wynikających z przyznania statusu moderatora serwisów stowarzyszonych.
§4
INFORMACJA O SZCZEGÓLNYCH ZAGROŻENIACH ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z USŁUG
1. Cookies - na dysku UŻYTKOWNIKA KLIKPLEJ.PL zapisywane są krótkie pliki tekstowe, zawierające unikatowy identyfikator komputera, z którego korzysta UŻYTKOWNIK. Cookie nie zawiera danych, pozwalających zidentyfikować użytkownika danego komputera, w związku z czym nie stanowi danej osobowej w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Niektóre systemy zabezpieczeń, wykorzystywane w komputerach domowych i biurowych, mogą zidentyfikować cookie jako program śledzący użytkownika.
§5.
DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKÓW
1. Podanie danych osobowych przez UŻYTKOWNIKA jest dobrowolne. UŻYTKOWNIK ma prawo wglądu w swoje dane. UŻYTKOWNIK ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej, poprzez przesłanie takiej prośby e-mailem na adres serwis@klikplej.pl. Na podstawie uzyskanej od UŻYTKOWNIKA zgody serwis KLIKPLEJ.PL ma prawo do przetwarzania otrzymanych od użytkowników danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 19 sierpnia 1997 roku z późń. zmianami.
§6.
ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISÓW
1. KLIKPLEJ.PL może być używany jedynie do celów zgodnych z obowiązującym prawem. Zakazane jest dostarczanie przez UŻYTKOWNIKÓW jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności wykorzystywanie KLIKPLEJ.PL do dystrybucji jakichkolwiek materiałów chronionych przez międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym.
2. Dane kontaktowe użytkowników KLIKPLEJ.PL pojawiające się przy opisach profilów oraz ogłoszeniach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji lub nawiązania znajomości. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
3. W przypadku naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu przez UŻYTKOWNIKA, GRUPA NEXTPROJECT może natychmiast usunąć naruszające Regulamin materiały (opisy w profilu, komentarze itp.)
4. Opis profilu którego wiarygodność i treść budzi wątpliwości, zostaną zablokowane do momentu uzyskania potwierdzenia lub wyjaśnienia od użytkownika, który je umieścił.
§ 7.
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. UŻYTKOWNIK może zamieścić treść w serwisie KLIKPLEJ.PL, jedynie pod warunkiem przysługiwania mu wszelkich praw niezbędnych do zgodnej z prawem publikacji tej treści w KLIKPLEJ.PL. Oznacza to w szczególności, że UŻYTKOWNIKOWI przysługują prawa autorskie oraz pokrewne do treści i jest on upoważniony do zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunków osób, o ile są one inkorporowane do treści. W przypadku zamieszczenia treści niespełniającej powyższych wymogów UŻYTKOWNIK jest wyłącznie odpowiedzialny za zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia ich praw.
2. Z momentem umieszczenia treści w KLIIKPLEJ.PL UŻYTKOWNIK udziela GRUPIE NEXTPROJECT licencji/zezwolenia na okres obowiązywania umowy i 10 następnych lat na korzystanie z zamieszczonych treści na następujących polach eksploatacji:
a.) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania treści - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
b.) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których treści utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c.) w zakresie rozpowszechniania treści w inny sposób - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzenie do pamięci komputera, publikacja w sieci Internet.
3. W zakresie określonym w ust. 2 UŻYTKOWNIK udziela GRUPIE NEXTPROJECT zezwolenia na rozpowszechnianie wizerunku osób przedstawionych w zamieszczonych utworach (artystycznych wykonaniach).
4. GRUPA NEXTPROJECT ma prawo dystrybuować treści umieszczone przez UŻYTKOWNIKA na stronach których jest właścicielem w dowolny sposób, jak również jest uprawniona do udzielania dalszych licencji i zezwoleń osobom trzecim.
5. GRUPA NEXTPROJECT nie jest zobowiązana do rozpowszechniania zamieszczonych utworów (artystycznych wykonań). UŻYTKOWNIK wyraża zgodę na rozpowszechnianie utworów (artystycznych wykonań) bez oznaczania ich imieniem i nazwiskiem autora.
6. UŻYTKOWNIK zezwala GRUPIE NEXTPROJECT na: modyfikowanie utworów (artystycznych wykonań), w tym także w zakresie informatycznego formatu utrwalenia utworu (artystycznego wykonania); GRUPA NEXTPROJECT ma prawo dokonywać modyfikacji według własnego uznania, w szczególności, gdy modyfikacja zostanie uznana przez posiadającego prawo modyfikacji jako uzasadniona względami technicznymi lub funkcjonalnymi danego serwisu lub strony internetowej lub jakiegokolwiek innego medium; dokonywanie opracowań utworów (artystycznych wykonań), w tym łączenie utworów (artystycznych wykonań) lub ich poszczególnych części z innymi utworami, dzielenie utworów (artystycznych wykonań) wedle własnego uznania uprawnionego do modyfikacji; dokonywanie tłumaczeń, przystosowywanie, zmiany, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian lub modyfikacji utworów (artystycznych wykonań) - całości lub którejkolwiek części.
7. Powyższe Licencje i zezwolenia są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia przez określony powyżej okres eksploatacji.

§ 8.
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. W celu złożenia reklamacji dotyczącej świadczonych usług UŻYTKOWNIK powinien wysłać email z dokładnym opisem reklamacji na adres serwis@klikplej.pl
2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji a odpowiedzi będą udzielane na adres e-mail z którego GRUPA NEXTPROJECT otrzymała reklamację.
3. Reklamacje nie związane z działalnością GRUPY NEXTPROJECT nie będą rozpatrywane.

§ 9.
OBOWIĄZYWANIE POSTANOWIEŃ REGULAMINU
1. Rejestracja w KLIKPLEJ.PL następuje, po zapoznaniu się przez UŻYTKOWNIKA z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptacji wszystkich jego postanowień, co oznacza włączenie tych postanowień do treści umowy.
2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 20 marca 2013 roku i zastępuje on wszelkie wcześniejsze regulaminy i postanowienia.
3. GRUPA NEXTPROJECT zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. GRUPA NEXTPROJECT poinformuje UŻYTKOWNIKÓW o zmianie poprzez umieszczenie treści nowego Regulaminu na stronie KLIKPLEJ.PL. UŻYTKOWNICY, którzy nie zgadzają się na zmianę Regulaminu mają prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia poprzez skasowanie konta. Nieskasowanie konta w terminie do 14 dni od ogłoszenia zmiany Regulaminu oznacza akceptację zmiany Regulaminu z upływem powyższego terminu. Jeżeli Regulamin zmieniany jest na korzyść UŻYTKOWNIKÓW wówczas zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.
4. Zmiany Regulaminu polegające na przyznaniu UŻYTKOWNIKOM dodatkowych uprawnień lub wprowadzeniu nowych funkcjonalności w KLIKPLEJ.PL, wchodzą w życie od dnia wprowadzenia.